داستان های دلتنگی

گاه دلتنگ میشوی

گاه دلتنگ میشوی

گاه دلتنـگــ مےشـومــ؛

دلــ تنگتــر از همہ ے دلتنگــےها!

گوشہ اے مےنشينــمــ

وحسرتہـا را مےشمـارمــ وباختنہـا و صداے شکـستن را!

نمےدانمـ من،کدامين اميد را نااميد کردم، کدام خواهـش را نشنيدمو بہ کدام دلتنگـے خنديـدم کہ:

“چنيــن دلتنگــمــ..”

 نوشته شده   توسط  داستان های دلتنگی  |  نظر بدهید