داستان های دلتنگی

داستان هایی از دلتنگی ها

- بعضی حرفا رو نمیتونم بگم

بعضي حرفا رو نميشه گفت !

بايد خورد ...

ولی بعضی حرفا رو نه میشه  گفت ؛

نه ميشه خورد .... می مونه  سر دل ،

ميشه دل تنگ !

ميشه بغض ،

ميشه سکوت ...

ميشه همون وقتی که خودتم نميدونی چته... !!!

 نوشته شده در   Aug 12, 2015 11:08 am  توسط  داستان های دلتنگی  |  نظر بدهيد

- عادت ندارم

عــــادت نـــدارم درد دلـــــم را ، به هـمه کــــس بگویـــم
..! ! ! پس خاکـــــش میکنم زیــر چهـــــره ی خنــــدانم.. ،
تا همـــــه فکـــــر کننــــد . . . نه دردی دارم و نه قلبــــــــــــــی
 
moh9qq7vpbej59key08.jpg
 نوشته شده در   Aug 12, 2015 11:00 am  توسط  داستان های دلتنگی  |  نظر بدهيد

- فقط بعضی وقتا

بعضی وقتهــآ...115.gif
 
از شدت دلتنگیــــ ،
 
گریهــ کهــــ هیچ...!!!
 
دلــ♥ــَت می خــوآهــَد ؛
 
هــآی هــــآی بمیــــری...!

1897.jpg

 نوشته شده در   Aug 12, 2015 11:07 am  توسط  داستان های دلتنگی  |  نظر بدهيد

- گاه دلتنگ میشوی

گاه دلتنـگــ مےشـومــ؛

دلــ تنگتــر از همہ ے دلتنگــےها!

گوشہ اے مےنشينــمــ

وحسرتہـا را مےشمـارمــ وباختنہـا و صداے شکـستن را!

نمےدانمـ من،کدامين اميد را نااميد کردم، کدام خواهـش را نشنيدمو بہ کدام دلتنگـے خنديـدم کہ:

“چنيــن دلتنگــمــ..”

 نوشته شده در   Aug 12, 2015 11:04 am  توسط  داستان های دلتنگی  |  نظر بدهيد